Leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden (2,3MB) kunt u hier downloaden. Mocht u vragen hebben kunt u mij natuurlijk altijd bellen of een email sturen.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Patisserie Juliette gevestigd aan de Ramplaan 46, 2013 SR te Haarlem.
Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, onderhandelingen, dienstverlening, en productlevering van Patisserie Juliette.
 2. Deze voorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van alle overeenkomsten welke tussen wederpartij/opdrachtgever en Patisserie Juliette worden gesloten, zulks met uitsluiting van welke andere voorwaarden dan ook.
 3. Patisserie Juliette is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
 4. Onder gebruiker wordt verstaan Patisserie Juliette, in persoon van mevrouw Mariska Langeveld en haar bevoegde vertegenwoordigers, als zijnde gebruiker van de Algemene Voorwaarden van Patisserie Juliette.
  1. Onder wederpartij wordt verstaan: de opdrachtgever/klant zijnde iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met Patisserie Juliette een overeenkomst sluit of haar een opdracht verstrekt, evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n).
 5. Onder debiteur wordt verstaan diegene die een schuld heeft aan de opdrachtgever.
 6. Onder derden wordt verstaan een door Patisserie Juliette of opdrachtgever
  ingeschakelde (rechts)persoon.
 7. Wederpartij doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
 8. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen wederpartij/opdrachtgever en Patisserie Juliette gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 9. Het door de wederpartij/opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Overeenkomst en betalingsvoorwaarden

 11. Wederpartij kan aan een eerste uitgebrachte offerte geen rechten ontlenen.
 12. Bestelling, aflevering en afleveringskosten zijn conform de Algemene Leveringsvoorwaarden, zoals genoemd in de bijlage.
  1. Patisserie Juliette is niet verantwoordelijk voor interne afleveringen van haar patisserie.
 13. Patisserie Juliette zal terzake van de aan haar verstrekte opdracht(en) zich inspannen om de belangen van de wederpartij/opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Zij is ten alle tijden gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht, een derde voor de uitvoering c.q. naleving van de overeenkomst in te schakelen.
 14. Wederpartij/klant betaalt contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
  1. Patisserie Juliette is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten en/of de uitvoering van haar verbintenis te staken indien wederpartij/opdrachtgever niet op het eerste verzoek van Patisserie Juliette zekerheid stelt voor het nakomen van zijn of haar betaling- en overige verplichtingen.
  2. Patisserie Juliette is steeds gerechtigd om voor haar werkzaamheden en/of te maken kosten een voorschotbedrag/aanbetaling aan wederpartij in rekening te brengen. Bij afrekening wordt dit voorschotbedrag verrekend.
 15. Eenmaal per half jaar, en wel steeds met ingang van 1 januari en met ingang van 1 juli, heeft Patisserie Juliette het recht haar prijzen en tarieven aan te passen.
 16. Alle door Patisserie Juliette verzonden facturen terzake van haar werkzaamheden of welke activiteiten ten behoeve van wederpartij/opdrachtgever ook, dienen strikt te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de bedoelde factuur, zodat wederpartij/opdrachtgever bij het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim verkeert en Patisserie Juliette gerechtigd is bij niet tijdige betaling het factuur- c.q. declaratiebedrag te verhogen met een procentueel bedrag van 20 procent voor iedere dag dat wederpartij in verzuim is, gerekend vanaf de eerste dag van verzuim.
  1. Wederpartij is vanaf de eerste dag van verzuim wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
  2. Patisserie Juliette is gerechtigd bij niet tijdige betaling van wederpartij/opdrachtgever de overeenkomst te ontbinden of op te schorten en/of de uitvoering van haar verbintenis te staken. Tijdige betaling is binnen 14 dagen.
 17. Annulering van de bestelling dient door wederpartij/opdrachtgever tijdig gemeld te worden. Reeds gemaakte kosten zullen door Patisserie Juliette in rekening worden gebracht.
  1. Bij niet tijdige annulering wordt het volledige bedrag van de bestelling in rekening gebracht.
  2. In geval van spoedbestelling(en) is annulering níet mogelijk en wordt ten allen tijde het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.
 18. Tussentijdse opzegging door wederpartij van een overeenkomst gesloten voor bepaalde tijd is niet mogelijk.
  1. Tussentijdse opzegging door gebruiker van een overeenkomst gesloten voor bepaalde tijd is mogelijk, indien haar producten nadelig en niet met de nodige zorg behandeld worden, en/of de goede naam van Patisserie Juliette op enigerlei wijze geschaad wordt.
 19. Bij overmacht, waaronder begrepen ziekte, brand, overstroming, inbraak, staking of verhindering als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen en overige niet aan Patisserie Juliette toe te rekenen oorzaken, is Patisserie Juliette gerechtigd haar werkzaamheden uit te stellen net zo lang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen en haar verbintenis niet na te (doen) komen, zónder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding, kosten, of het vergoeden van rente.
 20. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing als gedeponeerd zijn bij Rechtbank Haarlem.